Scientific Studies

Belgerden S., Başar Y., Şener M., Kayabalı M., Edalı N.: Akut apandisiti taklit eden bir kolon leiomyosarkoma vakası. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası (A colon leiomyosarkoma case imitating acute appendicitis - Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty) 47(2) : 320-326 1984.


Kurtoğlu M., Özgür M., Arat R, Kayabalı M., Baktıroğlu S. : Ductus cysticus agenezisi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası (Ductus cysticus agenesis - Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty) 47(3) : 554-558 1984.


Akyüz A., Çilingiroğlu K., Sökücü N., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Gökşen Y.: Pneumatosis cystoides intestinalis. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası (Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty) 47 (3): 559-562 1984.


Özgür M., Baktıroğlu S., Kayabalı M., Yücel T., Arat R., Kurtoğlu M. : Erişkinlerde kronik invajinasyonlar. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası (Chronic invaginations in adults - Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty) 47 (4): 731-735 1984.


Sökücü N., Gökşen Y., Kayabalı M., Yenerman M., Büyükuncu Y. : Schwannome duodenale. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 17: 175-179 1984.


Arıoğlu O., Uras A., Alper A., Emre A., Kayabalı M., Yalçın S. : Hypersplenism as an indication for surgery in portal hypertension. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 17: 26-33 1984.


Dağoğlu T., Kayabalı M., Bazfakioğlu Y., Ünal M., Gökşen Y. : Klinikte stres ülseri sorunu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası (Problem of stress ulcer in clinic - Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty) 48 (1) : 135-140 1985.


Belgerden S., Özgür M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Kurtoğlu M. : Damar yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi (Vein injuries - Turkish Journal of Surgery) 1(3): 29-32 1985.


Belgerden S., Kayabalı M., User Y., Terzioğlu T. : Safra kesesinin izole travmatik yaralanması. Ulusal Cerrahi Dergisi (Isolated traumatic injury of gallbladder - Turkish Journal of Surgery) 1(3) : 61-63 1985.


Kurtoğlu M., Özgür M., Baktıroğlu S., Kayabalı M. : Postflebitik sendromda venöz valv transplantasyonun yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi (Venous valve transplantations in Post-phlebitis syndrome- Turkish Journal of Surgery) 2(1): 69-71 1986.


Özgür M., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S., Kayabalı M. : The role of profundaplasty in management of severely ischemic limb. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi (Journal of Medical Sciences) 4 (12) : 58-62 1986.


Kayabalı M., Kurtoğlu M., Özgür M., Baktıroğlu S.: Deneysel akut erozif gastrit patogenezinde mide mukoza kan akımının rolü. Ulusal Cerrahi Dergisi (role of stomach mucosa blood flow on empiric acute erosive gastric pathogenesis. Turkish Journal of Surgery) 2(2) : 19-24 1986.


Kurtoğlu M., Kayabalı M., Özgür M., Baktıroğlu S., Bahar S., Tuncay R.: Glomus karotikum tümörleri. Ulusal Cerrahi Dergisi (Glomus caroticum tumors. Turkish Journal of Surgery). (Glomus caroticum tumors. Turkish Journal of Surgery) 2(2) : 68-71 1986


Kurtoğlu M., Özgür M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Giritli G.: Variste tedavinin planlanması. Ulusal Cerrahi Dergisi (Planning of varices treatment. Turkish Journal of Surgery) 2(4) : 53-56 1986.


Kurtoğlu M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Beldergen S., Özgür M. : Vascular injuries-Analysis of 359 cases. What Is New In Angiology-Trends and Controversies, pp: 339-340 edited by Peter C.Maurer München-Zuchwerdt Verlag, 1986.


Baktıroğlu S., Kayabalı M., Özgür M., Genç F.A., Öztürk S. : Thyroglossal remmant carcinoma. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 19: 133-136 1986.


Beldergen S., Demirkol K., Kayabalı M. : Peritoneal spülung und stumfe bauchverletzungen im kindersalter. Zentralbatt für Chirurgie 112: 246-249 1987.


Kurtoğlu M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Özgür M. : Kolonda tek kat anastomoz ve peroperatif kolon irrigasyonu. Çağdaş Cerrahi Dergisi (Anastomosis and preoperative colon irrigation in colons. Journal of Modern Surgery) 1(1): 35-38 1987.


Kayabalı M., Kurtoğlu M., Özgür M., Başar Y., Baktıroğlu S., Beldergen S. : Akut periferik arteriyel tıkanmalar. Ulusal Cerrahi Dergisi (Acute peripheral arterial congestions. Turkish Journal of Surgery) 3(1) : 47-50 1987.


Bozfakioğlu Y., Kayabalı M., Aren A., Keçer M. : Komplet rektum prolapsusunun tedavisinde Lahaut tekniğinin yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi (Lahaut technique in complete rectum prolepsis. Turkish Journal of Surgery) 3(3) : 41-44 1987.


Kayabalı M., Karakayalı Ş., Bozfakioğlu Y., Dağoğlu T., Arat R., Özgür M.: Pilonidal sinüsün radikal tedavisinde “Eksizyon ve Z-Plasti” yöntemi. Ulusal Cerrahi Dergisi (“Excision and Z-Plasti” radical treatment of Pilonidal sinus. Turkish Journal of Surgery) 3(4): 65-68 1987.


Kayabalı M., Beldergen S., Türel Ö., Kurtoğlu M., Ertekin C. : Gastrointestinal sistem fistülleri. Ulusal Cerrahi Dergisi (Gastrointestinal system fistulas. Turkish Journal of Surgery) 4(1) : 59-62 1988.


Kayabalı M., Genç F.A., Türel Ö., Beldergen S., Kurtoğlu M. : Spontan karaciğer hemanjiom rüptürü. Ulusal Cerrahi Dergisi (Spontaneous liver hemangioma rupture. Turkish Journal of Surgery) 4(2) : 61-62 1988.


Kurtoğlu M., Kayabalı M., Dilege Ş., Çevikbaş U. : Mide nörinomu. Ulusal Cerrahi Dergisi (Stomach neurinoma. Turkish Journal of Surgery) 4(3) : 67-68 1988.


Özgür M., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S. : Juxtarenal aort trombozların cerrahi tedavisi. Klinik Gelişim Dergisi (Surgical treatment of juxtarenal aorta thrombus. Journal of Clinical Development) 2(10) : 578-581 1989. 


Özgür M., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S.: Insitu safen ven bypass: İnfrainguinal rekonstrüksiyonlarda yeni teknik. Çağdaş Cerrahi Dergisi (Insitu safen ven bypass: New technique in infrainguinal reconstruction. Modern Surgery Journal) 3(4) : 235-239 1989.


Kayabalı M., Ertekin C., Kurtoğlu M., Beldergen S. : Duodenal ülser perforasyonlarında tedavi yöntemi seçimi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası (Treatment method selection in duodenal ulcer perforations. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty) 53 (3) : 41-48 1990.


Kayabalı M., Başar Y., Tekant Y., Özgür M. : Soliter, soğuk ve solid tiroid nodüllerinde cerrahi yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi (Surgical approach in solitary, cold and solid thyroid nodules. Turkish Journal of Surgery) 6(3) : 33-35 1990.


Kayabalı I., Gökçora HD., Kayabalı M.: A contemporary evaluation of enteric perforations in typhoid fever: Analysis of 257 cares. International Surgery 75: 96-100 1990.


Kayabalı M., Genç F.A., Çağlıkülekçi M., Özgür M. : An unusual complication of Abdominal Aortic Aneurysm: Microembolism. Med. Bull. of Ist. Med. Fac. 24 (1) : 113-117 1991.


Kayabalı M., Bulut T., Kurtoğlu M., Güçlü M.E., Beldergen S. : Kolon’un akut psödoobstrüksiyonu (Ogilvie sendromu). Klinik Gelişim (Colon’s acute pseudo-obstruction (Ogilvie syndrome). Clinical Development) 4: 998-1000 1991.


Özgür M., Kurtoğlu M., Kayabalı M., Genç F.A.: Ekstrakranial karotis arter anevrizmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi (Extra-cranial carotid artery aneurisms. Turkish Journal of Surgery) 7(2) : 125-126 1991.


Minareci Ö., Genç F.A., Kayabalı M., Rozanes İ., Özgür M.: Inflamatuar Aort Anevrizmalarında BT Bulguları. Türk Radyoloji Dergisi (BT Findings in Inflammatory Aortal Aneurisms. Turkish Radiology Journal) 27(1): 49-51 1991. 


Kayabalı M., Başar Y., Müslümanoğlu M., Özgür M. : Primer retroperitoneal tümörlerde tanıya yaklaşım. Çağdaş Cerrahi Dergisi (Approach to diagnosis in primer retroperitoneal tumors. Modern Surgery Journal) 5(3) : 159-161 1991.


Gürsoy M.A., Kayabalı M., Hazar H., Kotiloğlu E. : Sıçanlarda oluşturulan stres ülserlerinde, serbest oksijen radikallerinin ve radikal temizleyicilerinin rolü. Ulusal Cerrahi Dergisi (Role of oxygen radicals and radical cleaners in stress ulcers created in rats. Turkish Journal of Surgery) 8(1): 22-28 1992.


Genç F.A., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Kalaycı G., Özgür M. : Diabetik ayakta yaklaşım ne olmalıdır?. Çağdaş Cerrahi Dergisi (What should be the approach in diabetic foot? Modern Surgery Journal) 6(2) : 107-109 1992.


Kayabalı M., Genç F.A., Özgür M., Kurtoğlu M., Kalaycı G. : Inflamatuar Aort Anevrizmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi (Inflammatory Aortal Aneurisms. Turkish Journal of Surgery) 8(2) : 131-135 1992.


Koçer H., Başar Y., Güney K., Kayabalı M., Güçlü ME. : İnsizyonel hernilerde risk faktörlerinin araştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi (Research of risk factors in incision hernia. Modern Surgery Journal) 6 : 42-46 1992.


Kayabalı M., Özgür M., Kalaycı G., Dilege Ş., Genç F.A., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S., Başar Y. : Periferik Damar Cerrahisinde Sekonder Girişimler. Damar Cerrahisi Dergisi (Secondary Attempts in Peripheral Vein Surgeries. Surgery Journal) 1(1): 14-19 1992.


Kayabalı M., Özgür M., Genç F.A., Dilege Ş., Kalaycı G., Baktıroğlu S., Kurtoğlu M.: Ekstremite kurtarılmasında distal bypassların rolü. Damar Cerrahisi Dergisi (Role of distal by-passes in extremity recoveries. Journal of Vascular Surgery) 1(1) : 26-32 1992.


Özarmağan S., Kayabalı M., Mercan S., Seven R., Seven R., Özarmağan G.: Radical Cure of Pilonidal Sinus by Excision and Z-plasty. Dermatology in Europe, ed.by. E.Pancosi, Blackwell Scientific Publ. Oxford pp. 776-777 1993. 


Kayabalı M., Acunaş B., Rozanes İ., Kalaycı G., Özgür M. : Infrainguinal uzun segment tüm tıkanmalarda (>5cm) PTA ile revaskülarizasyon. Damar Cerrahisi Dergisi (revaskülarizasyon with PTA in all infrainguinal long segment (>5cm) congestions. Journal of Vascular Surgery) 2(1) : 33-39 1993.


Özgür M., Genç F.A., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Kalaycı G.: Popliteal anevrizmalarda yaklaşım. Damar Cerrahisi Dergisi (Approach in Popliteal aneurisms. Journal of Vascular Surgery) 2(1): 46-50 1993.


Bulut T., Kayabalı M., Savcı N., Ercan E., Sönmez Y., Genç F.A.: The effects of oxygen free radicals, versus scavengers during experimental short term small bowel ischemia and reperfusion period. Turkish journal of Medical and Biological Research 4(3) : 221-228 1993.


Dilege Ş., Kayabalı M., Genç F.A., Başar Y., Özgür M.: Aterosklerotik tıkayıcı periferik damar hastalıklarında kolesterol profili. Damar Cerrahisi Dergisi (Cholesterol profile in atherosclerotic congestive peripheral vascular diseases. Journal of Vascular Surgery) 2(3): 127-130 1993.


Kayabalı M., Özgür M., Dilege Ş., Genç F.A.: Spinal cord ischemia and gluteal skin necrosis following infrarenal aortic aneurysm repair. Vascular Surgery 2(4) : 301-304 1994.


Genç F.A., Ercan E., Bilgiç L., Dilege Ş., Kayabalı M.: Intraperitoneal adhezyon oluşumunun engellenmesinde (r-tpa)’nın yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi (“r-tpa” in the prevention of intraperitoneal adhesions. Turkish Journal of Surgery) 10(1): 26-30 1994.


Kayabalı M., Hazar H., Gürsoy MA, Bulut T.: Free radicals in restraint induced stres gastritis. Surgery Today 24(6): 530-533 1994.


Özgür M., Kayabalı M., Dilege Ş., Tanırgan F., Kalaycı G., Genç F.A., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S., Başar Y. : Küçük Abdominal Aort Anevrizmaları : Ameliyat edilmeli mi?. Damar Cerrahisi Dergisi (Small Abdominal Aortal Aneurisms: Should they be operated? Journal of Vascular Surgery) 3(3) : 91-93 1994.


Başar Y., Kayabalı M., Dilege Ş., Acunaş B., Rozanes İ., Özgür M.: Periferik arterlerde veya greft tıkanmalarında trombolitik tedavi. Damar Cerrahisi Dergisi (thrombolytic treatment in Peripheral arteries or graft congestions. Journal of Vascular Surgery) 4(1): 9-13 1995.


Kayabalı M., Kurtoğlu M., Rozanes İ., Acunaş B., Özgür M. : Travmatik arterio-venöz fistülün greft – stent kombinasyonu ile kapatılması. Damar Cerrahisi Dergisi (Closure of Traumatic arterial-venous fistula with graft–stent combination. Journal of Vascular Surgery) 4(2): 75-78 1995.


Genç F.A., Dilege Ş., Kayabalı M., Bilsel Y., Kalaycı G., Özgür M.: Aorto-duodenal fistüller. Damar Cerrahisi Dergisi (Aortal-duodenal fistulas. Journal of Vascular Surgery) 4(3): 103-107 1995.


Başar Y., Kayabalı M., Dilege Ş., Genç F.A., Özgür M. : Kronik venöz yetersizlikte tedavinin planlanması. Damar Cerrahisi Dergisi (. Journal of Vascular Surgery) 4(3): 124-127 1995.


Kayabalı M., Dilege Ş., Şad O., Kurtoğlu M., Özgür M.: Semptomatik karotis stenoz + katlanmalarında eversiyon endarterektomisi + kısaltma girişimi. Damar Cerrahisi Dergisi (Eversion endarterectomy + shortening attempt in symptomatic carotid stenos folding. Journal of Vascular Surgery) 5(3): 102-108 1996.


Azizlerli G , Sarıca R , Köse A , Ovul C , Kavala M. , Kayabalı M , Erkan F , Kural Z. : Interferon alpha 2-a in treatment of Behcet’s disease. Dermatology 192(3) 239-241 1996.


Kayabalı M., Kurtoğlu M., Dilege Ş., Şad O., Özgür M.: Karotis endarterektomisi sırasında nörolojik morbiditeyi etkileyen faktörler. Damar Cerrahisi Dergisi (factors affecting neurological morbidity during carotid endarterectomy. Journal of Vascular Surgery) 6(1): 1-6 1997.


Dilege Ş., Şad O., Kayabalı M., Güloğlu R., Özgür M.: Laparoskopik girişimlerde büyük damar yaralanmaları. Endoskopik, Laparoskopik Cerrahi Dergisi (Great vascular injuries in laparoscopic attempts. Journal of Endoscopic, Laparoscopic Surgery) 4(1): 24-27 1997.


Çamcı E., Açıkgöz K., Şentürk M., Şad O., Tuğrul M., Kayabalı M.: Karotis endarterektomisinde güdük basıncı, juguler venöz oksijen saturasyonu ve rejyonel oksijen saturasyonu ile merkezi sinir sistemi monitorizasyonu. Damar Cerrahisi Dergisi (Central nerve system monitoring in Carotid endarterectomy with rudimentary pressure, jugular venous oxygen saturation and regional oxygen saturation. Journal of Vascular Surgery) 6(3): 86-92 1997.


Poyanlı A., Sencer S., Rozanes İ., Acunaş B., Kayabalı M.: Alt ekstremite atherosklerotik hastalığın tedavisinde perkütan transluminal anjioplasti. Damar Cerrahisi Dergisi (percutaneous transluminal angioplasty in the treatment of lower extremity atherosclerotic disease. Journal of Vascular Surgery) 8(3): 97-104 1999.


Dilege Ş., Poyanlı A., Kurtoğlu M., Kayabalı M.: Karotis endarterektomisi adaylarının belirlenmesinde preoperatif anjiografi gereklimidir?. Damar Cerrahisi Dergisi (Is preoperative angiography necessary for determining carotid endarterectomy candidates? Journal of Vascular Surgery) 8(3): 105-110 1999.


Poyanlı A., Sencer S., Acunaş B., Rozanes İ., Kayabalı M.: Diabetik hastalarda, SFA ve popliteal arterler darlık ve kısa segment tıkanıklıklarında perkütan transluminal anjioplasti ile ayakbileği/kol indeksi arttırılabilir mi? Türk Radyoloji Dergisi (Can ankle/arm index be increased with percutaneous transluminal angioplasty for SFA and popliteal artery shrinkage and short segment congestions in Diabetic patients?. Turkish Radiology Journal) 34(2): 177-182 1999.


Poyanlı A., Dilege Ş., Baltepe İ., Kayabalı M., Rozanes İ.: Ekstrakranyal karotis arter stenozlarının tanısı: Spinal bilgisayarlı tomografik anjiografi ile ilk deneyimlerimiz. Damar Cerrahisi Dergisi (Diagnosis of extra-cranial carotid artery stenosis: Our first experiences in spinal topographic angiography with computers. Journal of Vascular Surgery) 9(1): 1-5 2000.


Kayabalı M., Kurtoğlu M, Aksoy M., Sarı S., Şentürk Ş.: Karotis endarterektomisi sırasında berebral perfüzyonun takibinde güdük basınç ölçüsü yeterlimidir?. Damar Cerrahisi Dergisi (Is rudimentary pressure measurement sufficient for monitoring cerebral perfusion during carotid endarterectomy? Journal of Vascular Surgery) 9(3) : 7-11 2000.


Kayabalı M., Aksoy M., Dilege Ş.: Semptomatik vertebral arter stenozlarında vertebro-karotid reimplantasyon. Damar Cerrahisi Dergisi (Vertebro-carotid reimplantation in symptomatic vertebral artery stenosis. Journal of Vascular Surgery) 11(3): 118-121 2002.


Dilege S., Aksoy M., Kayabalı M., Genc F.A., Sentürk M., Baktıroglu S. : Vasculer reconstructions in Buerger’s disease: Is it feasible? Surg Today 32: 1042-1047 2002.


Aksoy M., Dilege S., Ayalp K., Genç F.A., Baktıroglu S., Kurtoglu M., Kayabalı M.: Ekstremite kurtarılmasında, popliteo-krural bypass’ların erken sonuçları. Damar Cerrahisi Dergisi (Early results of popliteo-krural bypasses in extremity recoveries. Journal of Vascular Surgery) 11(1): 7-11 2002.


Cakirer S. Karaarslan E., Kayabalı M., Rozanes İ.: Seperate Origins of the LEft Internal and External Carotid Arteries from the Aortic Arch: MR Angiographic Findings. AJNR Am J Neuroradiol 23: 1600-1602 2002


Akdağ-Köse A. Kayabalı M., Sarıca R., Kaymaz R., Azizlerli G. : Pulmonary artery involvement in Behcet’s disease. Adv Exp Med Biol 528:419-422 2003.


Akdağ-Köse A. Kayabalı M., Sarıca R., Sağlık E., Azizlerli G. : The clinical outcome and treatment in Behcet’s disease with deep vein thrombosis. Adv Exp Med Biol 528:495-501 2003.


Aksoy M., Ayalp K., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Şentürk M.: Karotis endarterektomisi adaylarında perioperatif kardiovasküler morbidite ve mortalite riskinin transtorasik ekokardiografi ile değerlendirilmesi. Damar Cerrahisi Dergisi (Evaluation of preoperative cardiovascular morbidity and mortality risks by transthoracic echocardiography in carotid endarterectomy candidates. Journal of Vascular Surgery) 13(1): 1-4 2004.


Aksoy M, Dilege S, Kayabali M., Superior Mesenteric Artery Reimplantation in Chronic Mesenteric Ischemiae. Eur J Vasv Endovasc Surg 29(6):559 2005.


Korkmaz A., Onan B., Aydın Ü., Tamtekin B., Oral K., Bakay C., Kayabalı M.: TİP-2 Takayasu Hastalığında Torakoabdominal Baypas ile Re-Operasyon: Olgu Sunumu. (Re-Operation Thoraco-abdominal by-pass in TİP-2 Takayasu Disease: Presentation of Facts) Turkish J Vasc Surg 15(3): 45-48 2006


Aksoy M., Turnadere E., Ayalp K., Kayabalı M., Ertuğrul B., Bilgiç L.: Cyanoacrylate for wound closure in prosthetic vascular graft surgery to prevent infections through contamination. Surg Today 36(1) : 52-56 2006


Sarıca-Kuruoğlu R., Akdağ-Köse A., Kayabalı M., Yazganoğlu KD , Dişçi R ,Erzengin D, Azizlerli G : Vascular involvement in Behcet’s disease. A retrospective analysis of 2319 cases. Int J Dermatol 45(8): 919-921 2006


Aksoy M, Başar Y, Salmanyeli N, Ayalp K, Genç FA, Dilege S, Kayabalı M., Baktıroğlu S, Kurdoğlu M : Hyperhomocystinemia in patients with arterial occlusive disease. Surg Today 36(4): 327-331 2006.


Güven K., Rozanes İ., Kayabalı M., Aksoy M., Ayalp K., Acunaş B.: Endovascular Repair of an abdominal aortic aneurysm in a patient with horseshoe kidney demonstrating the nonend artery nature of an accessory isthmic artery. European Journal of Radiology Extra 67: 125 - 128 2008


Güven K., Rozanes İ., Kayabalı M., Minareci Ö.: Endovascular Treatment of a Superior Mesenteric Artery Aneurysm Secondary to Behcet’s Disease with Onyx (Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer). CardioVascular and Interventional Radiology 32(1): 159-162 2009


İstanbul Florence Nightingale Hospital, Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli İstanbul Turkey
APPOINTMENT
+90 212 375 6565 - 6640 - +90 212 375 6565 - 6641